logo ikaros aalst

Privacyverklaring


1. Voorwerp

Schoonheidsinstituut IKAROS is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten van essentieel belang is en, daar wij Uw persoonsgegevens verwerken, wij dit doen conform de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming dd. 27.04.2016 en van de Belgische wet dd. 08.12.1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Onderhavige privacyverklaring beschrijft de diverse maatregelen die worden genomen om Uw persoonlijke levenssfeer te beschermen tijdens het gebruik van onze website en diensten, en welke de rechten zijn waarover U dienaangaande beschikt als gebruiker van onze website en klant.

Wij willen U dan ook beleefd verzoeken deze privacyverklaring aandachtig te lezen en kennis te nemen van de inhoud. Toekomstige aanpassingen zijn niet uit te sluiten. Wij nodigen U uit om op regelmatige wijze onze privacyverklaring te lezen teneinde op de hoogte te blijven van eventuele aanpassingen.


2. Goedkeuring

Door gebruik te maken van onze website en diensten / producten, aangeboden door onszelf en door onze partner BABOR, aanvaardt U dat bepaalde persoonsgegevens automatisch verzameld en verwerkt worden, in overeenstemming met de hiernavolgende beschreven doeleinden.


3. Verwerking van de persoonsgegevens

Schoonheidsinstituut IKAROS verzamelt bepaalde persoonsgegevens voor het gebruik van de website en voor het aanbieden van bepaalde diensten / producten, namelijk bij het online boeken van een afspraak of voor de reservatie en bestelling van onze producten, alsook wanneer U registreert voor het ontvangen van onze nieuwsbrief.

Deze persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op het aanbieden van onze diensten en producten, en laten ons toe het juiste gevolg te geven aan Uw vraag, meer in het bijzonder Uw vraag tot afspraak en / of reservatie / aankoop van schoonheids- en verzorgingsproducten. Op die manier zijn wij in de mogelijkheid voortdurend verbeteringen aan te brengen aan onze website en de diensten / producten die U worden aangeboden, en deze aan te passen aan Uw behoeften. In dit opzicht behouden wij ons het recht voor Uw informatie te gebruiken voor markt- en tevredenheidsonderzoeken of voor de ontwikkeling van diensten / producten.

Dankzij deze gegevens, kunnen wij U bovendien, via elektronische weg (en via de post) andere (commerciële) informatie over nieuwe diensten / producten, promoties, voordelen, en dergelijke meer, doorsturen.

Indien U geen publiciteit van ons wenst te ontvangen zal U dit schriftelijk willen bevestigen via e-mail of per post naar IKAROS, Zwarte Zustersstraat 9A, 9300 AALST.


4. Rechtsgronden voor de verwerking

De persoonsgegevens worden verwerkt op basis van de volgende rechtsgronden:
- Uw toestemming, voor wat betreft het bezoek aan onze website;
- Een contractuele relatie van zodra U onze diensten / producten aankoopt.

De overeenkomst kan uiteraard niet verder worden uitgevoerd (en diensten kunnen niet verder verstrekt worden) wanneer U zich verzet tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens.


5. Overdracht van persoonsgegevens

Teneinde bepaalde diensten / producten te kunnen leveren behouden wij ons het recht voor om Uw persoonsgegevens mee te delen aan onze partners (waaronder BABOR).

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan organisaties in landen buiten de Europese Unie.

Bovendien, en voor zover U zich voorafgaand uitdrukkelijk heeft akkoord verklaard, kunnen wij Uw persoonsgegevens meedelen aan leveranciers die contractueel aan ons zijn gebonden en die diensten of producten aanbieden die U mogelijks kunnen interesseren.

U kan Uw toestemming ten allen tijde intrekken.


6. Bewaartermijn

De persoonsgegevens zullen worden bewaard voor een termijn gelijk aan deze die strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor Uw gegevens worden verzameld.

Wat betreft boekhoudkundige -en personeelsgegevens wordt verwezen naar de wettelijk bepaalde termijnen.


7. Veiligheid en vertrouwelijkheid

Schoonheidsinstituut IKAROS verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid van Uw persoonsgegevens te behouden. Wij hebben veiligheidsmaatregelen genomen om elk eventueel verlies, misbruik of elke vervalsing van deze persoonsgegevens te voorkomen.


8. Welke rechten heeft U als klant?

Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming, beschikt U over een toegangsrecht, een recht tot wijziging en verwijdering van gegevens die op U betrekking hebben. U heeft eveneens het recht om U te verzetten tegen hun verwerking binnen de beperkingen van de wetgeving. U heeft het recht Uw gegevens over te dragen aan een derde.

Elk verzoek omtrent de rechten dient U op schriftelijke wijze over te maken aan de heer Jens Ryde, bij voorkeur via e-mail of per post naar IKAROS, Zwarte Zustersstraat 9A, 9300 AALST.

U heeft eveneens de mogelijkheid om de toezending van nieuwsbrieven en andere commerciële informatie te weigeren door te klikken op de link “unsubscribe from this list.”, die zich op elke toezending bevindt.

Schoonheidsinstituut IKAROS wijst de klant er op dat de mogelijkheid bestaat om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende contactgegevens:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 BRUSSEL
+ 32 (0)2 274 48 00
+ 32 (0)2 274 48 35
commission@privacycommission.be


9. Cookiebeleid

Het surfen op onze website kan de installatie van cookies op Uw computer tot gevolg hebben. Zij vereenvoudigen het bezoek en vergemakkelijken het verlenen van onze diensten.

U kan de installatie van deze cookies op Uw computer weigeren, maar deze weigering kan de toegang tot bepaalde diensten van de webiste in de weg staan.


Voor meer details verwijzen we U naar onze cookie-policy.